3,209,000,000 
11,750,000,000 
6,719,000,000 
11,590,000,000 
AMG
6,959,000,000 
Quà tặng
2,099,000,000